Pleziervaartuigen VEILINGDATUM

Zonder Ligplaats €0.001 k.k.

Openbare executoriale verkoop op 19 september 2018 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur,

ten kantore van ten kantore van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nationale Vastgoed Veiling B.V., kantoorhoudende te 3812 RZ Amersfoort, Kryptonweg 8 (correspondentieadres: Postbus 1838, 3800 BV Amersfoort), alsmede op het internetplatform van voornoemde Nationale Vastgoed Veiling B.V. zijnde < www.nationalevastgoedveiling.nl >

t.o.v. mr. R.J.M. van Heeswijk, notaris te Rotterdam, verbonden aan RoX Legal B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 3012 NJ Rotterdam, aan het 'W200' Weena 220, dan wel zijn plaatsvervanger, waarnemer, rechtsopvolger en/of een aan diens protocol toegevoegd notaris, van:

het polyester kajuitzeiljacht genaamd INSAHLA, met brandmerk "11461 B G 2003", bestemd voor de pleziervaart, type schip Hanse 401, gebouwd te onbekend, in het jaar tweeduizend op de bouwwerf Yachtcentrum Greifswald, hebbende een dek en mast, volgens het Kadaster en de hypotheekakte op grond waarvan de veiling plaatsvindt met als inrichting: een salon, dinette, kombuis, zes slaapplaatsen, een toilet- en doucheruimte, en een motorruimte, met een lengte over alles van alf meter en achtennegentig centimeter (11,98 m), een breedte van drie meter en vijfennegentig centimeter (3,95 m), en een diepgang van een meter en achtennegentig centimeter (1,98 m) ten tijde van de registratie voortbewogen door een VOLVO PENTA motor, type MD 2040-C, met motornummer: 5102932325, aangebracht op het motorblok, hebbende een vermogen van negenentwintig Kilowatt (29 KW), is veertig Paardenkrachten (40 PK) met een verplaatsing van ongeveer een kubieke meter (1m3),

en dat met al het scheepstoebehoren als bedoeld in artikel 8:1 lid 4 BW, voor zover aanwezig, hierna aan te duiden als: het "Schip".

De omschrijving van het Schip blijkt uit het kadastraal bericht van het Kadaster en uit de hypotheekakte op grond waarvan de veiling plaatsvindt. De huidige status is onbekend. De executant staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens.

Het Schip ligt in de jachthaven Alpha Sail Makkum te 8754 HA Makkum, Strânwei 17. Het Schip ligt aan land. De stallingsplek is beschikbaar tot: in overleg met de jachthaven. Er is op dit moment geen beschikbare ligplaats in de jachthaven.

De executant heeft onderzoek gedaan naar de gebruikssituatie van het Schip. Daarbij is het de executant niet gebleken dat het Schip aan een derde in (onder)huur en/of gebruik is afgestaan.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper. Eventuele huren, servicekosten en/of waarborgsommen worden niet verrekend.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronderbegrepen doch niet beperkt tot publicatiekosten, eventuele bezichtigingskosten, afslagersloon, zaalhuur, exploit-en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium. De jachthaven Alpha Sail Makkum oefent zijn retentierecht uit op het Schip i.v.m. achterstallige stallingsgelden, openstaand saldo: EUR 3.115,00 tot en met 30 september 2018, daarna komt er EUR 125,00 per maand bij. Bij tewaterlating zullen transport en kraankosten berekend worden voor het Schip en de mast. Voor rekening van de executant komt de inzetpremie.

Voor zover Verkoper bekend, is terzake van de levering geen omzetbelasting verschuldigd.

Alle verschuldigde omzetbelasting ter zake van de verkrijging van het Registergoed is voor rekening van Koper.

Aan omzetbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op de Omzetbelasting 1968, of de wetten die daarvoor in de plaats komen.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden Voor Executieveiling van Schepen met Internetbieden 2014 (AVVESI), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 4 september 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van € 5.000,00.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 oktober 2018. 

Info:www.veilingnotaris.nl

RoX Legal B.V., "W200" Weena 220, 3012 NJ Rotterdam, tel. 010-2001710, in behandeling bij mw. mr. B. Gerrissen-Prins.

Specificaties Veiling Polyester kajuitzeiljacht :

Casco: n.v.t. Afmeting: m Aantal kamers: Makelaar: Koen Schouten Woonoppervlakte: m2

DELEN MET

OVERIG AANBOD ZONDER LIGPLAATS IN DEZE PRIJSKLASSE Aantal objecten 44WATERWOON NIEUWS


 • Nieuw WaterWonen portal

  De nieuwe portal van WaterWonen heeft het grootste aanbod van woonboten, woonschepen en watervila’s in...

  LEES MEER

 • Eisen woonboten anders dan van gewone huizen

  Woonboten die na 1 januari 2018 worden gebouwd, hoeven niet meer aan alle eisen van...

  LEES MEER

 • Woonboot in Arnhem aangevaren door tanker

  Woensdag 7 juni werd ’s morgens een woonboot in de Rijnhaven aan de Westervoortsedijk in...

  LEES MEER

 • Woonboot van het jaar

  In 2015 werd de eerste keer een verkiezing georganiseerd waarbij woonboten in het zonnetje gezet...

  LEES MEER

Onze gecertificeerde WaterWonen makelaars