• Wet verduidelijking voorschriften woonboten

  DOOR DE WATERWONEN REDACTIE

  Op 13 februari 2017 werd officieel gepubliceerd: Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten).

  Met de wet worden de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op een aantal punten gewijzigd.

  Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl 13/02/2017 

  Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

  Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in de Woningwet en in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht enkele voorschriften en overgangsrechtelijke bepalingen neer te leggen in verband met de thans bestaande rechtsonzekerheid betreffende woonboten en andere drijvende objecten die hoofdzakelijk worden gebruikt voor verblijf;

  Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  ARTIKEL I

  De Woningwet wordt als volgt gewijzigd:

  A

  In artikel 1 wordt na het zesde lid een lid toegevoegd, luidende:

  7. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde is een schip dat wordt gebruikt voor verblijf en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart geen bouwwerk.

  B

  Na artikel 130 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

  Artikel 131

  1. Op een op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten bestaande woonboot of bestaand ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor verblijf zijn de artikelen 1b voor zover het de voorschriften, bedoeld in artikel 2, eerste lid, betreft, 7b en 13 niet van toepassing.

  2. Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten bij of krachtens een gemeentelijke verordening voorschriften zijn gegeven over het uiterlijk van woonboten of andere drijvende objecten die hoofdzakelijk worden gebruikt voor verblijf, worden die voorschriften aangemerkt als onderdeel van een welstandsnota als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, tot het tijdstip waarop een nieuwe welstandsnota als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, wordt vastgesteld.

  ARTIKEL II

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt als volgt gewijzigd:

  A

  Na artikel 2.24 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

  Artikel 2.24a

  1. Een drijvend bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, kan in verband met werkzaamheden worden verplaatst en op dezelfde locatie worden teruggeplaatst met behoud van die vergunning.

  2. Onverminderd het eerste lid kan in een omgevingsvergunning met betrekking tot een drijvend bouwwerk op aanvraag worden bepaald dat het bouwwerk op grond van die vergunning kan worden verplaatst en op dezelfde locatie kan worden teruggeplaatst.

  B

  Na artikel 8.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

  Artikel 8.2a

  1. Indien voor het bouwen of gebruiken van een woonboot of een ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor verblijf voor of op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten krachtens een provinciale of een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is verleend, wordt die vergunning of ontheffing gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, c of d.

  2. Een woonboot of een ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor verblijf ten aanzien waarvan tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten krachtens een provinciale of een gemeentelijke verordening geen vergunning of ontheffing werd vereist voor het bouwen of gebruiken ervan, wordt met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten gelijkgesteld met een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, onderdelen a, c of d is verleend.

  3. Voorwaarden waaronder een vergunning of ontheffing als bedoeld in het eerste of tweede lid is verleend, worden gelijkgesteld met aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.

  ARTIKEL III

  Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  ARTIKEL IV

  Deze wet wordt aangehaald als: Wet verduidelijking voorschriften woonboten.

  Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

  Gegeven te Wassenaar, 25 januari 2017

  Willem-Alexander

  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  R.H.A. Plasterk

  Uitgegeven de dertiende februari 2017

  De Minister van Veiligheid en Justitie,

  S.A. Blok

  DELEN MET

Adverteren op WaterWonen?

Informeer eens naar de vele mogelijkheden om deze specifieke doelgroep te bereiken.

Onze gecertificeerde WaterWonen makelaars